دروپال 8: اضافه کردن فایل های کتابخانه ای جاوا اسکریپت و استایل شیت

در فایل productslider.libraries.yml:

productslider:
 version: 1.x
 css:
  theme:
   css/productslider.css: {}
 js:
  js/productslider.js: {}
 dependencies:
  - core/jquery
  - productslider/slick
  
slick:
 remote: http://kenwheeler.github.io/slick/
 license:
  name: MIT
  gpl-compatible: true
 js:
  /libraries/slick/slick/slick.min.js: { minified: true }
 css:
  theme:
   /libraries/slick/slick/slick.css: {}
   /libraries/slick/slick/slick-theme.css: {}
 dependencies:
  - core/jquery

در renderable array:

return array(
        '#theme' => 'productslider_latest',
        '#sample' => 'salam khoobi',
        '#cache' => array('max-age' => 0),
        '#attached' => array(
            'library' => array(
                'productslider/productslider'
            ),
        )
    );

فایل ها را در پوشه libraries در مسیر نصب دروپال قرار می دهیم.

افزودن نظر جدید