دروپال: وارد کردن کتابخانه‌ها با استفاده از libraries

در ابتدا hook_libraries_info را پیاده سازی میکنیم:

/**
 * Implements hook_libraries_info().
 */
function social_invite_google_libraries_info() {
 $libraries['google-api-php-client'] = array(
  'name' => 'Google APIs Client Library for PHP',
  'vendor url' => 'https://github.com/google/google-api-php-client',
  'download url' => 'https://github.com/google/google-api-php-client/archive/master.zip',
  'path' => 'src',
  'files' => array(
   'php' => array('Google_Client.php'),
  ),
  'version callback' => 'social_invite_google_api_version',
 );

 return $libraries;
}

سپس آن را فراخوانی می‌کنیم:

$library = libraries_load('google-api-php-client');
if (!$library['installed']) {
 $msg = 'Failed to load Google APIs Client Library for PHP. Please refer to the installation requirements.';
 watchdog('google-api-client', $msg, WATCHDOG_ERROR);
 drupal_set_message(t($msg), 'error');
 return FALSE;
}

افزودن نظر جدید