دروپال: مهاجرت از ماژول statuses به ماژول status

function status_migrate() {
 $sid = variable_get('status_migrate', 0);
 variable_set('status_migrate', $sid + 200);
 $statuses = db_select('statuses', 's')->fields('s')->condition('sid', $sid, '>')->range(0, 200)->orderBy('sid', 'ASC')->execute()->fetchAll();
 foreach ($statuses as $statuses_row) {
  $status = (object) array(
     'sid' => $statuses_row->sid,
     'sender' => $statuses_row->sender,
     'recipient' => $statuses_row->recipient,
     'status' => $statuses_row->message,
     'created' => $statuses_row->created,
     'changed' => $statuses_row->created,
  );
  status_insert($status);
  $comments = db_select('fbss_comments', 'fc')->fields('fc')->condition('sid', $statuses_row->sid)->execute()->fetchAll();

  foreach ($comments as $comment) {
   $reply = (object) array(
      'srid' => $comment->cid,
      'sid' => $comment->sid,
      'uid' => $comment->uid,
      'reply' => $comment->comment,
      'created' => $comment->created,
      'changed' => $comment->created,
   );
   status_reply_insert($reply);
  }
 }
 variable_set('status_migrate', $statuses_row->sid);
 print $statuses_row->sid;
 drupal_exit();
}

function status_menu(){
 $items['user/status/migrate'] = array(
    'title' => 'Status migrate',
    'page callback' => 'status_migrate',
    'access callback' => 'user_is_logged_in',
    'type' => MENU_CALLBACK,
    'file' => 'pages/status.page.inc',
  );
 return $items;
}

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید