دروپال: اجرای دستورات دراش (Drush) در محیط چند وبسایت دروپال (Drupal multi-site)

اجرای دستور در همه زیر پورتال‌ها:

drush @sites cc all

به عنوان مثال بعد از به روزرسانی ماژول‌ها با دستور زیر همه پایگاه داده های را به روز کنید:

drush @sites updb

برای اجرا روی یک زیر-پورتال خاص:

drush --uri="sample.rastasoft.ir" updb

افزودن نظر جدید