نگهداری مودل مجموعه ای از فعالیت‌ها برای سرپا نگه داشتن سیستم است. این وظیفه شامل عملیاتی نظیر بهینه سازی و تهیه پشتیبان می‌شود.

Subscribe to RSS - نگهداری سیستم - maintenance