حل مشکل ناتوانی در حذف و ویرایش فایل حتی با دسترسی root

ممکن است با این مشکل رو به رو شده باشید که دسترسی فایل‌ها 000 است و شما حتی با دسترسی root هم نمی توانید آنها را حذف کنید.
در هاست های اشتراکی معمولا این مشکل زمانی پیش می آید که سرویس clamv برای گارانتی کردن فایل های آلوده به ویروس دسترسی و اتریبیوت‌های فایل را دستکاری میکند.

برای بررسی دسترسی و اتریبیوت ها دستورات زیر را در مورد فایل یا پوشه مورد نظر اجرا کنید.

lsattr

ll

معنی پرچم ها برای دستور lsattr

 append only (a), compressed (c), no dump (d), immutable (i), data journaling (j), secure deletion (s), no tail-merging (t), undeletable (u), no atime updates (A), synchronous directory updates (D), synchronous updates (S), and top of directory hierarchy (T).

حل مشکل

chmod ugo+w .
chattr -R -i -a .

همچنین از دستور chattr برای امن کردن سرور نیز استفاده میشود. به عنوان مثال برای جلوگیری از حذف اتفاقی فایل ها.

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید