مجنتو با استفاده از چهارچوب Zend توسعه پیدا کرده است. لذا همه ویژگی‌ها در قالب معماری ماژولار MVC پیاده سازی شده اند.

در مسیر app/code پوشه‌های core، community و local شامل ماژول‌های هسته، ماژول‌های دانلودی و ماژول‌های اختصاصی هستند. به این پوشه‌ها code pool می‌گوییم که به ترتیب local سپس community و سپس core برای یافتن فایل‌ها توسط مجنتو اسکن می‌شوند.

برای ایجاد یک ماژول جدید مراحل زیر را طی کنید. ماژولی که در این مطلب توسعه می‌دهیم هیچ عملیاتی انجام نمی‌دهد. فقط توسط مجنتو به عنوان یک ماژول شناسایی شده و در لیست ماژول‌ها نمایش داده می‌شود.

ایجاد فایل‌ها

گام اول: در مسیر app/code/community پوشه‌های زیر را بسازید:

‰‰ app/code/community/RastaAfzar
‰‰ app/code/community/RastaAfzar/Pasargad
‰‰ app/code/community/RastaAfzar/Pasargad/etc

گام دوم: در مسیر app/etc/modules فایلی با نام RastaAfzar_Pasargad.xml شامل خطوط زیر ایجاد کنید:

<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <RastaAfzar_Pasargad>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </RastaAfzar_Pasargad>
  </modules>
</config>

گام سوم: در پوشه etc داخل پوشه ماژول (یعنی: app/code/community/RastaAfzar/Pasargad/etc) فایل config.xml را ساخته و خطوط زیر را در آن وارد کنید:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <modules>
    <RastaAfzar_Pasargad>
      <version>0.0.1</version>
    </RastaAfzar_Pasargad>
  </modules>
</config>

گام چهارم: وارد محیط مدیریت (Backend) شده و به قسمت System > Configuration > Advanced بروید و از وجود ماژول در لیست ماژول‌ها مطمئن شوید. قبل از اینکار مطمئن شوید که حافظه نهان مجنتو (Magento caches) را پاک کرده باشید.

دیدگاه‌ها

تصویر امین

امین (تایید نشده)

برای توسعه ی مجنتو داشتن دانش php کافی است؟

تصویر محمدعلی اکبری

محمدعلی اکبری

بله، آشنایی با Zend هم کمک میکنه

افزودن نظر جدید