تغییر تم با دستور drush

برای تغییر تم پیش فرض دروپال به تم دلخواه بجای رفتن به منوی appearance و تغییر دستی با استفاده از دستور زیر می توان به راحتی این کار را انجام داد


drush vset theme_default YOURTHEMENAME

drush vset admin_theme YOURTHEMENAME
 

افزودن نظر جدید