تصویر محمدعلی اکبری

چرا؟

در برخی موارد نرم افزار به گونه ای نوشته شده است که برای اجرا حتما به نام دامنه نیاز دارد و روی 127.0.0.1 یا localhost بالا نمی آید.

در مواردی نظیر ذخیره کردن رمز عبور مدیریت در مرورگر نیز باید از دامنه استفاده کنید. زیرا ممکن است روی localhost چند نرم افزار وجو داشته باشند.

 

گام اول: به "C:\WINDOWS\system32\drivers\etc" رفته و فایل hosts را برای ویرایش باز کنید.

گام دوم: دامنه را به آن اضافه کنید

127.0.0.1       localhost
127.0.0.1       tarafdarii.com

فایل را ذخیره کنید و در مرورگر خود آدرس اضافه شده را امتحان کنید. در این حالت با وارد کردن tarafdarii.com همان localhost باز میشود.

نکته 1: فایل را با دسترسی administrator ویرایش کنید.

نکته 2: نام های موجود به عنوان مثال google.com را استفاده نکنید.

 

گام سوم: تعریف virtualhost در وب سرور apache

فایل httpd.conf را باز کنید.

NameVirtualHost 127.0.0.1
<VirtualHost 127.0.0.1>
  ServerName localhost
  DocumentRoot "F:/wamp/www"
</VirtualHost>

<VirtualHost 127.0.0.1>
  ServerName tarafdarii.com
  DocumentRoot "F:/wamp/www/tarafdari.com/public_html"
  <Directory F:/wamp/www/tarafdari.com/public_html>
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

ذخیره و restart کنید

طبقه بندی: 

افزودن نظر جدید