به روز رسانی نسخه php به 5.6 در centos 7

نصب انباره remi در centos 7

wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

فعال کردن انباره برای php 5.6

nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

اعمال تغییر  زیر

[remi-php56]
name=Remi's PHP 5.6 RPM repository for Enterprise Linux 7 - $basearch
#baseurl=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php56/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.remirepo.net/enterprise/7/php56/mirror
# NOTICE: common dependencies are in "remi-safe"
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

جایگزینی فایل php.ini با نسخه جدید php.ini.rpmnew و اعمال تغییرات مورد نیاز

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید