بهینه سازی nginx

/etc/nginx/nginx.conf

worker_processes

تعداد workerها: worker_processes = number of processors که تعداد آن خروجی دستور زیر است:

grep processor /proc/cpuinfo | wc -l

worker_connections

max clients = worker_processes * worker_connections

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید