بهینه سازی MySQL: تعیین مقدار thread_cache_size

برای پاسخگویی به هر درخواست یک Thread مامور می‌شود. در صورتی که Thread آزاد در cache باشد از آن استفاده می‌شود. در غیر این صورت Thread جدید ایجاد می‌شود.

برای تعیین تعداد miss که به معنی نبودن Thread آزاد برای درخواست جدید است از فرمول Threads_created/connections استفاده کنید.

SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'max_used_connections'; gives 288
SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Threads_created'; gives 59029
SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'connections'; gives 3006862

miss rate در حالت فوق 0.02 است. در صورتی که این مقدار از 0.01 بیشتر است لازم است مقدار thread_cache_size افزایش پیدا کند. این عدد احتمالا تا مقدار max_used_connections باید افزایش پیدا کند.

مقدار thread_cache_size در یک سرور سنگین با مشخصات فوق حدود 256 است.

max_used_connections: حداکثر تعداد اتصالات هم زمان.

Threads_created: تعداد نخ ایجاد شده به دلیل نبودن Thread آزاد در cache

connections: تعداد کل اتصالات

 

برچسب ها: 

افزودن نظر جدید