بهینه سازی MySQL: تعیین مقدار read_buffer_size

بدون توضیح خاصی مقدار در مطلب زیر توضیح داده شده است که افزایش مقدار این متغیر ممکن است تاثیر مثبتی نداشته باشد:

http://www.percona.com/blog/2007/09/17/mysql-what-read_buffer_size-value...

افزودن نظر جدید