بهینه سازی LAMP شامل بهینه سازی هر یک از قسمت‌های استک LAMP شامل Linux، Apache، Mysql و PHP است. این مقاله در 4 بخش منتشر خواهد شد که در قسمت سوم بهینه‌سازی MySQL توضیح داده خواهد شد.
جواب سریع و صریح به این سوال؛ نه! اما اجازه دهید ارتباط آن با دنیای متن باز را شرح دهیم.