بررسی فضای خالی دیسک

برای مشاهده اطلاعات آماری در مورد دیسک مصرف شده دو دستور زیر را مدنظر داشته باشید:

الف) df میزان مصرف فایل سیستم

ب) du میزان تخمینی مصرف دیسک

$ df -h
$ df -k

و

$ du -sh

نمایش حجم هر دایرکتوری به تفکیک

برای مشاهده اینکه هر پوشه در مسیری که هم اکنون در آن هستیم چقدر از فضای دیسک را مصرف کرده است، کافی است از دستور زیر استفاده کنیم.

du -sh *

نمایش وضعیت inodeها

df -i

افزودن نظر جدید