اندروید: معرفی کتابخانه Android Asynchronous Http Client و ایجاد درخواست روی وب سرویس REST

کلاس AsyncHttpClient بر روی کلاس HttpClient به منظور ایجاد درخواست asynchronous توسعه داده شده است.

برای استفاده از این کتابخانه به دسترسی INTERNT احتیاج خواهید داشت:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest ...>
    <uses-sdk .../>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید