اندروید: فایل نهایی Layout مربوط به LoginActivity

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_login"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.ruban.ruban.LoginActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_centerVertical="true">

    <EditText
      android:hint="@string/username"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:drawableEnd="@drawable/ic_person_outline_black_24dp"
      android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <EditText
      android:hint="@string/password"
      android:inputType="textPassword"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:drawableEnd="@drawable/ic_vpn_key_black_24dp"
      android:layout_marginBottom="32dp"/>

    <Button
      android:text="@string/login"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginStart="32dp"
      android:layout_marginEnd="32dp"/>

  </LinearLayout>

</RelativeLayout>
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید