اندروید: ذخیره اطلاعات کاربر و پرش از Activity ورود به پروفایل در صورتی که کاربر قبلا وارد شده باشد

ذخیره

SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
prefs.edit().putInt("uid", 1).commit();

بررسی

// Check if user is logged in.
SharedPreferences prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
int uid = prefs.getInt("uid", 0);

if(uid > 0) {
    Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ProfileActivity.class);
    startActivity(intent);
    finish();
}

setContentView(R.layout.activity_login);

در مثال بالا قبلا از نمایش Activity بررسی لازم انجام میشود.

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید