اندروید: تغریف Style و استفاده مجدد از مجموعه ای از مشخصه های View

در فایل Resource با نام styles.xml

<resources>
  ...
  <style name="Divider">
    <item name="android:layout_width">match_parent</item>
    <item name="android:layout_height">1dp</item>
    <item name="android:background">?android:attr/listDivider</item>
    <item name="android:layout_marginTop">16dp</item>
    <item name="android:layout_marginBottom">16dp</item>
  </style>
   ...
</resources>

استفاده از آن در فایل های layout

<View style="@style/Divider"/>
برچسب ها: 

افزودن نظر جدید