اندروید: تعیین Style اپلیکیشن و Activity ها

در فایل AndroidManifest.xml برای دایرکتیو application مقدار مشخصه android:theme="@style/AppTheme" اشاره به Style تعریف شده با نام AppTheme در فایل Styles.xml می‌کند. بنابراین با تغییر آن در فایل Styles.xml ظاهر اپلیکیشن قابل تغییر است.

به عنوان مثال برای حذف نوار بالای اپ (Theme.AppCompat.NoActionBar)

<resources>
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.NoActionBar">
        <!-- Customize your theme here. -->
        <item name="android:background">@color/colorPrimary</item>
        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
    </style>
    ...
</resources>

برای تعیین Theme های مختلف برای Activity های مختلف در فایل manifest زیر application

<activity android:name="com.ruban.ruban.LoginActivity" android:theme="@style/AppTheme.Dark" />

 

برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید