اندروید: ترجمه اپلیکیشن و داشتن اپلیکیشن چند زبانه

در Android View  روی res کلیک راست کرده و یک resource file اضافه میکنیم.

سپس محتوای فایل strings اصلی را در فایل strings مربوط به زبان مورد نظر کپی کرده و ترجمه میکنیم.

به این صورت اپلیکیشن با توجه به زبان دستگاه در صورت وجود فایل ترجمه، ترجمه خواهد شد.

البته هنوز مشکلاتی در مورد زبان های راست به چپ وجود دارد. به عنوان مثال عدم جانمایی درست hint برای textPassword

درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید