اندروید: استفاده از Material Design در پروژه

ابتدا در فایل gradle.build مربوط به ماژول وابستگی کتابخانه design را اضافه میکنیم:

dependencies {
    ...
    compile 'com.android.support:design:24.2.1'
    ...
}

نسخه اصلی باید با نسخه compileSdkVersion برابر باشد. Android studio آخرین نسخه قابل استفاده را پیشنهاد خواهد داد.

پس از اضافه شدن کتابخانه به پروژه می‌توانید از آن در فایل های Layout استفاده کنید:

...
<android.support.design.widget.TextInputLayout
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_marginTop="8dp"
  android:layout_marginBottom="8dp">

<EditText
  android:id="@+id/username"
  android:hint="@string/username"
  android:inputType="textEmailAddress"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:drawableEnd="@drawable/ic_person_outline_black_24dp"
  android:layout_marginBottom="16dp"/>

</android.support.design.widget.TextInputLayout>
...
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید