اندروید: استفاده از adb و دسترسی به shell امولاتور

اجرای Android Debug Bridge

برای دسترسی به ابزار adb در ویندوز مسیر C:\Users\Username\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools را به PATH اضافه کنید.

ورود به Shell اندروید

در صورتی که امولاتور در حال اجرا باشد با دستور زیر وارد Shell اندروید می شویم:

$ adb shell

در صورتی که چند emulator در حال اجرا باشند:

$ adb devices
List of devices attached
emulator-5554   device

$ adb -s emulator-5554 shell
generic_x86:/ $
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید