آپاچی: محدودیت دسترسی کاربر به فایل های خاصی از سرور

<Files  ~ "config\.html$">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید