آپاچی: خطای 403 access forbidden در CentOS/Apache 2

بعد از تغییر DocumentRoot در تنظیمات httpd.conf ممکن است با خطای 403 رو به رو شویم. دلیل آن ممانعت  SeLinux از دسترسی آپاچی به مسیر جدید است. به صورت پیش فرض تنها /etc/var/www برای آپاچی قابل دسترس است. برای رفع آن موارد زیر را در نظر بگیرید.

~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/myweb(/.*)?"

بعد از اجرای دستور بالا برای اعمال تنظیمات جدید روی مسیر مورد نظر:

~]# restorecon -R -v /srv/myweb

در صورت نصب نبودن restorecon هم:

# yum -y install policycoreutils-python
برچسب ها: 
درخت مرجع: 

افزودن نظر جدید