تصویر محمدعلی اکبری

اساس کار RBAC در yii بر پایه مجوزها استوار است. مجوز اجازه انجام دادن کاری است. مجوزها به سه دسته تقسیم میشود: نقش، وظیفه و عمل
یک نقش میتواند چند وظیفه داشته باشد و هر وظیفه میتواند از چندین عمل تشکیل شده باشد. مدیر بلاگ یک نقش است که وظیفه مدیریت کاربران و مدیریت نوشته ها را بر عهده دارد. مدیریت کاربران شامل عملیات تعریف کاربران، ویرایش کاربران و حذف کاربران میشود.

افزودن نظر جدید